شرکت های سهامی عام قبل از فروش و عرضه  سهام جدید مکلفند بدواَ طرح